楞严经入门网

阿弥陀经注音

阿弥陀经注音

rú shì wǒ wén,yì shí,fó zài shè wèi guó,qí shù jǐ gū dú yuán。

如是我闻,一时,佛在舍卫国,祗树给孤独园。

yǔ dà bǐ qiū sēng,qiān èr bǎi wǔ shí rén jù,jiē shì dà ā luó hàn,

与大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿罗汉,

zhòng suǒ zhī:zhǎng lǎo shè lì fú,mó hē mù jiàn lián,mó hē jiā shè,

众所知识(shì):长老舍利弗,摩诃目犍连,摩诃迦叶,

mó hē jiā zhān yán,mó hē jù chī luó,lí pó duō,zhōu lì pán tuó qíe,

摩诃迦旃延,摩诃俱絺罗,离婆多,周利槃陀伽,

nán tuó,ā nán tuó,luó hóu luó,jiāo fàn bō tí,bīn tóu lú pō luó duò,

难陀,阿难陀,罗睺罗,憍梵波提,宾头卢颇罗堕,

jiā liú tuó yí,mó hē jié bīn núo,bó jū luó,ā nóu lóu tuó,

迦留陀夷,摩诃劫宾那,薄拘罗,阿㝹楼驮,

rú shì děng zhū dà dì zǐ。bìng zhū pú sǎ mó hē sà:

如是等诸大弟子。并诸菩萨摩诃萨:

wén shū shī lì fǎ wáng zǐ,ā yì duō pú sǎ,qián tuó hē tí pú sǎ,

文殊师利法王子,阿逸多菩萨,乾陀诃提菩萨,

cháng jīng jìn pú sǎ,yǔ rú shì děng zhū dà pú sǎ。

常精进菩萨,与如是等诸大菩萨。

jí shì tí huán yīn děng,wú liàng zhū tiān dà zhòng jù。

及释提桓因等,无量诸天大众俱。

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fú,cóng shì xī fāng,guò shí wàn yì fó tǔ,

尔时佛告长老舍利弗,从是西方,过十万亿佛土,

yǒu shì jiè míng yuē jí lè。qí tǔ yǒu fó,hào ā mí tuó,jīn xiàn zài shuō fǎ。

有世界名曰极乐。其土有佛,号阿弥陀,今现在说法。

shè lì fú,bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè?qí guó zhòng shēng,wú yǒu zhòng kǔ,

舍利弗,彼土何故名为极乐?其国众生,无有众苦,

dàn shòu zhū lè,gù míng jí lè。yòu shè lì fú,jí lè guó dù,

但受诸乐,故名极乐。又舍利弗,极乐国土,

qī chóng lán shǔn,qī chóng luó wǎng,qī chóng háng shù,

七重栏楯,七重罗网,七重行树,

jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào,shì gù bǐ guó míng wéi jí lè。

皆是四宝周匝围绕,是故彼国名为极乐。

yòu shè lì fú,jí lè guó dù,yǒu qī bǎo chí,

又舍利弗,极乐国土,有七宝池,

bā gōng dé shuǐ chōng mǎn qí zhōng。

八功德水充满其中。

chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì。sì biān jiē dào,jīn、yín、liú lí、bō lí hé chéng。

池底纯以金沙布地。四边阶道,金、银、琉璃、玻璃合成。

shàng yǒu lóu gé,yì yǐ jīn、yín、liú lí、bō lí、chē qú、

上有楼阁,亦以金、银、琉璃、玻璃、砗磲、

chì zhū、mǎ nǎo ér yǎn shì zhī。

赤珠、玛瑙而严饰之。

chí zhōng lián huā,dà rú chē lún,qīng sè qīng guāng,

池中莲花,大如车轮,青色青光,

huáng sè huáng guāng,chì sè chì guāng,

黄色黄光,赤色赤光,

bái sè bái guāng,wēi miào xiāng jié。shè lì fú,jí lè guó dù,

白色白光,微妙香洁。舍利弗,极乐国土,

chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。yòu shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,

成就如是功德庄严。又舍利弗,彼佛国土,

cháng zuò tiān yuè,huáng jīn wéi dì,zhòu yè liù shí,yǔ tiān màn tuó luó huā。

常作天乐,黄金为地,昼夜六时,雨天曼陀罗华。

qí tǔ zhòng shēng,cháng yǐ qīng dàn,gè yǐ yī gé,chéng zhòng miào huā,

其土众生,常以清旦,各以衣裓,盛众妙华,

gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó。

供养他方十万亿佛。

jí yǐ shí shí,huán dào běn guó,fàn sì jīng xíng。

即以食时,还到本国,饭食经行。

shè lì fú,jí lè guó dù,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,极乐国土,成就如是功德庄严。

fù cì shè lì fú,bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī niǎo:

复次舍利弗,彼国常有种种奇妙杂色之鸟:

bái hè、kǒng què、yīng wǔ、shè lì、jiā líng pín qié、gòng mìng zhī niǎo。

白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、迦陵频伽、共命之鸟。

shì zhū zhòng niǎo,zhòu yè liù shí,chū hé yǎ yīn,qí yīn yǎn chàng wǔ gēn、

是诸众鸟,昼夜六时,出和雅音,其音演畅五根、

wǔ lì、qī pú tí fēn、bā shèng dào fēn,rú shì děng fǎ。

五力、七菩提分、八圣道分,如是等法。

qí tǔ zhòng shēng,wén shì yīn yǐ,jiē xī niàn fó、niàn fǎ、niàn sēng。

其土众生,闻是音已,皆悉念佛、念法、念僧。

shè lì ,rǔ wù wèi cǐ niǎo,shí shì zuì bào suǒ shēng。

舍利弗,汝勿谓此鸟,实是罪报所生。

suǒ yǐ zhě hé?bǐ fó guó tǔ,wú sān è dào。

所以者何?彼佛国土,无三恶道。

shè lì fú,qí fó guó tǔ,shàng wú è dào zhī míng,hé kuàng yǒu shí?

舍利弗,其佛国土,尚无恶道之名,何况有实?

shì zhū zhòng niǎo,jiē shì ā mí tuó fó yù lìng fǎ yīn xuān liú,biàn huà suǒ zuò。

是诸众鸟,皆是阿弥陀佛欲令法音宣流,变化所作。

shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,wēi fēng chuī dòng,zhū bǎo háng shù,

舍利弗,彼佛国土,微风吹动,诸宝行树,

jí bǎo luó wǎng,chū wēi miào yīn,pì rú bǎi qiān zhǒng yuè,tóng shí jù zuò。

及宝罗网,出微妙音,譬如百千种乐,同时俱作。

wén shì yīn zhě,zì rán jiē shēng niàn fó、niàn fǎ、niàn sēng zhī xīn。

闻是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。

shè lì fú,qí fó guó tǔ,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,其佛国土,成就如是功德庄严。

shè lì ,yú rǔ yì yún hé,bǐ fó hé gù hào ā mí tuó?

舍利弗,于汝意云何,彼佛何故号阿弥陀?

shè lì fú,bǐ fó guāng míng wú liàng,zhào shí fāng guó,

舍利弗,彼佛光明无量,照十方国,

wú suǒ zhàng ài,shì gù hào wéi ā mí tuó。

无所障碍,是故号为阿弥陀。

yòu shè lì fú,bǐ fó shòu mìng,jí qí rén mín,

又舍利弗,彼佛寿命,及其人民,

wú liàng wú biān ā sēng qí jié,gù míng ā mí tuó。

无量无边阿僧祗劫,故名阿弥陀。

shè lì fú,ā mí tuó fó,chéng fó yǐ lái,yú jīn shí jié。

舍利弗,阿弥陀佛,成佛以来,于今十劫。

yòu shè lì fú,bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ,

又舍利弗,彼佛有无量无边声闻弟子,

jiē ā luó hàn,fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī。zhū pú sǎ zhòng,yì fù rú shì。

皆阿罗汉,非是算数之所能知。诸菩萨众,亦复如是。

shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,彼佛国土,成就如是功德庄严。

yòu shè lì fú,jí lè guó dù,zhòng shēng shēng zhě,jiē shì ā pí bá zhì。

又舍利弗,极乐国土,众生生者,皆是阿鞞跋致。

qí zhōng duō yǒu yì shēng bǔ chù,qí shù shèn duō,

其中多有一生补处,其数甚多,

fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī,dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō。

非是算数所能知之,但可以无量无边阿僧祗说。

shè lì fú,zhòng shēng wén zhě,yīng dāng fā yuàn,yuàn shēng bǐ guó。

舍利弗,众生闻者,应当发愿,愿生彼国。

suǒ yǐ zhě hé?dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yí chù。

所以者何?得与如是诸上善人俱会一处。

shè lì fú,bù kě yǐ shǎo shàn gēn、fú dé、yīn yuán,dé shēng bǐ guó。

舍利弗,不可以少善根、福德、因缘,得生彼国。

shè lì fú,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wén shuō ā mí tuó fó,

舍利弗,若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,

zhí chí míng hào,ruò yí rì、ruò èr rì、ruò sān rì、ruò sì rì、ruò wǔ rì、

执持名号,若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、

ruò liù rì、ruò qī rì,yì xīn bú luàn。

若六日、若七日,一心不乱。

qí rén lín mìng zhōng shí,ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng,xiàn zài qí qián。

其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众,现在其前。

shì rén zhōng shí,xīn bù diān dǎo,jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó dù。

是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。

shè lì fú,wǒ jiàn shì lì,gù shuō cǐ yán。

舍利弗,我见是利,故说此言。

ruò yǒu zhòng shēng,wén shì shuō zhě,yīng dāng fā yuàn,shēng bǐ guó tǔ。

若有众生,闻是说者,应当发愿,生彼国土。

shè lì fú,rú wǒ jīn zhě,zàn tàn ā mí tuó fó bù kě sī yì gōng dé zhī lì。

舍利弗,如我今者,赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。

dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó、xū mí xiàng fó、dà xū mí fó、xū mí guāng fó、

东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、

miào yīn fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,

妙音佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,

chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

出广长舌相,遍复三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó、míng wén guāng fó、

舍利弗,南方世界有日月灯佛、名闻光佛、

dà yàn jiān fó、xū mí dēng fó、wú liàng jīng jìn fó,

大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍复三千大千世界,说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,xī fāng shì jiè yǒu wú liàng shòu fó、wú liàng xiàng fó、

舍利弗,西方世界有无量寿佛、无量相佛、

wú liàng chuáng fó、dà guāng fó、dà míng fó、bǎo xiàng fó、jìng guāng fó,

无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍复三千大千世界,说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó、zuì shèng yīn fó、nán jǔ fó、

舍利弗,北方世界有焰肩佛、最胜音佛、难沮佛、

rì shēng fó、wǎng míng fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,

日生佛、网明佛,如是等恒河沙数诸佛,

gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

各于其国,出广长舌相,遍复三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó、míng wén fó、míng guāng fó、

舍利弗,下方世界有师子佛、名闻佛、名光佛、

dá mó fó、fǎ chuáng fó 、chí fǎ fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,

达摩佛、法幢佛、持法佛,如是等恒河沙数诸佛,

gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

各于其国,出广长舌相,遍复三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó、xiù wáng fó、xiāng shàng fó、

舍利弗,上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、

xiāng guāng fó、dà yàn jiān fó、zá sè bǎo huā yǎn shēn fó、

香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、

suō luó shù wáng fó、bǎo huā dé fó、jiàn yí qiè yì fó、rú xū mí shān fó,

娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍复三千大千世界,说诚实言:汝等众生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

当信是称赞不可思议功德,一切诸佛所护念经。

shè lì fú,yú rǔ yì yún hé,hé gù míng wéi yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng?

舍利弗,于汝意云何,何故名为一切诸佛所护念经?

shè lì fú,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wén shì jīng shòu chí zhě,

舍利弗,若有善男子、善女人,闻是经受持者,

jí wén zhū fó míng zhě,shì zhū shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

及闻诸佛名者,是诸善男子、善女人,

jiē wéi yí qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn,

皆为一切诸佛之所护念,

jiē dé bú tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

shì gù shè lì fú,rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ,jí zhū fó suǒ shuō。

是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及诸佛所说。

shè lì fú,ruò yǒu rén yǐ fā yuàn、jīn fā yuàn、

舍利弗,若有人已发愿、今发愿、

dāng fā yuàn,yù shēng ā mí tuó fó guó zhě,shì zhū rén děng,

当发愿,欲生阿弥陀佛国者,是诸人等,

jiē dé bú tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

yú bǐ guó tǔ,ruò yǐ shēng、ruò jīn shēng、ruò dāng shēng。

于彼国土,若已生、若今生、若当生。

shì gù shè lì fú,zhū shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,ruò yǒu xìn zhě,

是故舍利弗,诸善男子、善女人,若有信者,

yīng dāng fā yuàn,shēng bǐ guó tǔ。

应当发愿,生彼国土。

shè lì fú,rú wǒ jīn zhě,chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé,

舍利弗,如我今者,称赞诸佛不可思议功德,

bǐ zhū fó děng,yì chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé。

彼诸佛等,亦称赞我不可思议功德。

ér zuò shì yán,shì jiā móu ní fó,néng wéi shèn nán xī yǒu zhī shì。

而作是言,释迦牟尼佛,能为甚难希有之事。

néng yú suō pó guó tǔ,wǔ zhuó è shì, jié zhuó、jiàn zhuó、fán nǎo zhuó、

能于娑婆国土,五浊恶世,劫浊、见浊、烦恼浊、

zhòng shēng zhuó、mìng zhuó zhōng,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

众生浊、命浊中,得阿耨多罗三藐三菩提。

wèi zhū zhòng shēng,shuō shì yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ。

为诸众生,说是一切世间难信之法。

shè lì fú, dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì,xíng cǐ nán shì,

舍利弗,当知我于五浊恶世,行此难事,

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,wèi yí qiè shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī fǎ,

得阿耨多罗三藐三菩提,为一切世间说此难信之法,

shì wéi shèn nán。

是为甚难。

fó shuō cǐ jīng yǐ,shè lì fú,jí zhū bǐ qiū,yí qiè shì jiān tiān rén ā xiū luó děng,

佛说此经已,舍利弗,及诸比丘,一切世间天人阿修罗等,

wén fó suǒ shuō,huān xǐ xìn shòu,zuò lǐ ér qù。

闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:楞严经入门网