楞严经入门网

《大方广佛华严经注音》25

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà wú jìn gōng dã zàng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà yǐ佛子!云何为菩萨摩诃萨无尽功德藏回向?佛子!此菩萨摩诃萨以chàn chú yí qiâ zhū yâ zhîngzhàng suǒ qǐ shà...
《大方广佛华严经注音》25

《大方广佛华严经注音》27

fï zǐ pú sà mï hē sà bù shī qǐ zhě lián fū dǐng jì rú bǎo jì wáng pú sà shângmiàoshēn pú sà佛子!菩萨摩诃萨布施乞者连肤顶髻,如宝髻王菩萨、胜妙身菩萨、jí yú wú liàng zhū pú sà děng pú sà...
《大方广佛华严经注音》27

《大方广佛华严经注音》22

þr shífï shãn lì gùshí füng yí qiâ shì jiâyÿ yÿ sì tiün xià yán fú tí zhōngjiý jiàn rú lái尔时,佛神力故,十方一切世界,一一四天下阎浮提中,皆见如来zuî yú shù xiàgâ yǒu pú sà chãng fï sh...
《大方广佛华严经注音》22

《大方广佛华严经注音》26

fï zǐ pú sà mï hē sà yǐ zhǒngzhǒng chē zhîng bǎo yán shì fâng shī zhū fï jí zhū pú sà shī zhǎng佛子!菩萨摩诃萨以种 种车,众宝严饰,奉施诸佛及诸菩萨、师长、shàn yǒu shēng wãn yuán juã rú shì...
《大方广佛华严经注音》26

《大方广佛华严经注音》21

ěr shí gōng dã lín pú sà fù gào zhū pú sà yán fï zǐ pú sà mï hē sà yǒu shí zhǒngzàng guî尔时,功德林菩萨复告诸菩萨言:佛子!菩萨摩诃萨有十种藏,过qù wâi lái xiàn zài zhū fï yǐ shuō dāngshu...
《大方广佛华严经注音》21

《大方广佛华严经注音》29

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà děng suí shùn yí qiâ zhîngshēng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē佛子!云何为菩萨摩诃萨等随顺一切众 生回向?佛子!此菩萨摩诃sà suí suǒ jī jí yí qiâ shàn gēn suǒ w...
《大方广佛华严经注音》29

《大方广佛华严经注音》23

ěr shí fï shãn lì gù shí fāng gâ yǒu yī dà pú sà yī yī gâ yǔ wàn fï chà wēi chãn shù zhū pú sà尔时,佛神力故,十方各有一大菩萨,一一各与万佛刹微尘数诸菩萨jù cïng wàn fï chà wēi chãn shù...
《大方广佛华严经注音》23

《大方广佛华严经注音》28

fï zǐ pú sà mï hý sà ruî jiàn rú lái chū xÿng yú shì küi yǎn zhâng fǎ yǐ dà yÿn shýng pǔ gào yí佛子!菩萨摩诃萨若见如来出兴于世,开演正法,以大音声普告一qiâ rú lái chū shì rú lái chū shì l...
《大方广佛华严经注音》28

《大方广佛华严经注音》24

fï zǐ yún hã wãi pú sà mï hē sà bù huài huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà yú qù lái jīn佛子!云何为菩萨摩诃萨不坏回向?佛子!此菩萨摩诃萨于去来今zhū rú lái suǒ dã bù huài xìn xī nãngchãng sh...
《大方广佛华严经注音》24

《大方广佛华严经注音》30

fï zǐ hã zhě shì pú sà mï hē sà zhēn rú xiàng huí xiàng fï zǐ cǐ pú sà mï hē sà zhângniànmíng佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回向?佛子!此菩萨摩诃萨正念明liǎo qí xīn jiān zhù yuǎn lí mí huî zhuā...
《大方广佛华严经注音》30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 版权所有:楞严经入门网